• BIJ SPOED 06-46403104

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Louwerse

1. Advocatenkantoor Louwerse is een eenmanszaak die voor eigen risico en rekening gedreven wordt door mr. A.L. Louwerse.

2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Advocatenkantoor Louwerse wordt verstrekt, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3. Alle opdrachten worden – met uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW – aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Louwerse. Het staat Advocatenkantoor Louwerse echter vrij om bij de aan haar verleende opdrachten derden in te schakelen, waar mogelijk in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Louwerse is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.

5. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Advocatenkantoor Louwerse voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens Advocatenkantoor Louwerse gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

6. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Louwerse tegen alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enige wijze voortvloeien uit of samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Louwerse.

7. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Advocatenkantoor Louwerse gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien Advocatenkantoor Louwerse geen aanspraak op een uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het honorarium dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht. Dit geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Advocatenkantoor Louwerse en de voor Advocatenkantoor Louwerse werkzame personen in verband met door Advocatenkantoor Louwerse verrichte werkzaamheden vervallen een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

9. Het honorarium zal worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief zoals dat door Advocatenkantoor Louwerse met de cliënt is afgesproken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De hoogte van de tarieven van Advocatenkantoor Louwerse wordt behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast, nadat cliënt hiervan tijdig in kennis is gesteld. Daarnaast wordt ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) 6 % van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

10. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp zullen slechts die kosten in rekening worden gebracht, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen. Dit betreft in ieder geval de eigen bijdrage op de toevoeging en (een pro rata deel van) de kosten derden.

11. De declaraties van Advocatenkantoor Louwerse dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij gebreke daarvan zal de opdrachtgever in verzuim verkeren en is hij aansprakelijk voor de kosten, die Advocatenkantoor Louwerse, zowel in als buiten rechte, maakt ter inning van de vordering. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Advocatenkantoor Louwerse verschuldigd zijn.

12. Advocatenkantoor Louwerse hanteert een interne klachtenregeling die te vinden is op www.advocatenkantoorlouwerse.nl.

13. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Louwerse en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen het Advocatenkantoor en de opdrachtgever kennis te nemen.

14. Advocatenkantoor Louwerse zal na beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post aan de opdrachtgever retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor het gearchiveerde dossier met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Van justitiële autoriteiten ontvangen processtukken worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan de autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

15. Privacyverklaring: Advocatenkantoor Louwerse respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). De privacyverklaring treft u aan op de website van Advocatenkantoor Louwerse. U wordt door middel van deze verklaring geïnformeerd over: • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze; • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw gegevens verwerken; • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren; • met wie wij uw persoonsgegevens delen; • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd; • de rechten waarover u als betrokkene beschikt; • ons gebruik van cookies; • hoe u contact met ons op kunt nemen.