• BIJ SPOED 06-46403104

Privacy verklaring

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s onder de domeinnaam: www.advocatenkantoorlouwerse.nl (hierna gezamenlijk: de “Internetsite”) en op onze gehele dienstverlening. Teneinde de Internetsite en de daarmee verbonden diensten aan de bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, verwerkt Advocatenkantoor Louwerse in een aantal gevallen persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens Advocatenkantoor Louwerse voor welke doeleinden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.
Advocatenkantoor Louwerse respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

In deze verklaring informeren wij u:
• welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
• voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw gegevens verwerken;
• hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
• met wie wij uw persoonsgegevens delen;
• hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
• de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
• ons gebruik van cookies;
• hoe u contact met ons op kunt nemen.

PERSOONSGEGEVENS:

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
• Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
• Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze Internetsite te
bezoeken, zoals een IP-adres (Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk);
• Gegevens betreffende uw bezoek aan onze Internetsite;
• Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een contactaanvraag of
uitwisseling van gegevens in het kader van de behandeling van een zaak;
• Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw
voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
• Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of
die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de
grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze Internetsite, etc. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals uw bezoek aan onze Internetsite, een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING:

Advocatenkantoor Louwerse zal uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om onze juridische diensten te verstrekken en uitvoering te geven aan de
overeenkomst, zoals met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor de behandeling van uw dossier of het gebruik van de Internetsite;
• Het voeren van gerechtelijke procedures;
• Het innen van declaraties;
• Advisering, bemiddeling en verwijzing;
• Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de Internetsite
en / of om de Internetsite te analyseren en te verbeteren

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:
• De uitvoering van een overeenkomst;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• Gerechtvaardigd belang;
• Uw toestemming.

BEWAARTERMIJN:

Advocatenkantoor Louwerse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na sluiting van uw dossier worden uw dossier en persoonsgegevens vijf jaren bewaard. Daarna wordt het dossier en uw persoonsgegevens vernietigd. Boekhoudkundige administratie wordt 7 jaren bewaard en daarna vernietigd.

DELEN MET ANDEREN:

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:
• Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals
wederpartijen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen. Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
• Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
voor de in deze Privacy verklaring omschreven doeleinden, zoals koeriersdiensten, ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacy verklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Advocatenkantoor Louwerse is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Advocatenkantoor Louwerse en niet zelf ook verwerkingsverantwoordelijke is, sluit Advocatenkantoor Louwerse met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Advocatenkantoor Louwerse erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

BEVEILIGING:

Advocatenkantoor Louwerse heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Personen die namens Advocatenkantoor Louwerse toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@advocatenkantoorlouwerse.nl

UW RECHTEN:

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:
• Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te
krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
• Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of
onvolledig zijn;
• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening
mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
• Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de
verwerking van uw persoonsgegevens. Wij herhalen dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
• Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te
ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
• Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij herhalen dat zich
omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

COOKIES:

Advocatenkantoor Louwerse maakt gebruik van cookies op haar Internetsite. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de Internetsite te analyseren en om te garanderen dat onze Internetsite functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de Internetsite.
Meer informatie over cookies is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/cookies

CONTACT:

Advocatenkantoor Louwerse heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@advocatenkantoorlouwerse.nl of via Advocatenkantoor Louwerse, Zijlstraat 47, 2011 TK.