• BIJ SPOED 06-46403104
Rechtsgebieden

Mr. A.L. Louwerse heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Hoofdrechtsgebied strafrecht;
 • Sub rechtsgebied jeugdstrafrecht;
 • Sub rechtsgebied TBS;
 • Hoofdrechtsgebied slachtofferrecht;
 • Sub rechtsgebied strafrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

STRAFRECHT

Wordt u verdacht van een strafbaar feit?  Heeft u een dagvaarding, oproeping voor een OM-zitting, uitnodiging voor verhoor gekregen of bent u aangehouden? De eerste fase in het strafproces kan het verschil maken tussen veroordeling of vrijspraak. Laat u dus goed informeren en bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Mr. Anne Louwerse zal uw belangen behartigen vanaf het moment dat u verdachte bent en vervolgens tijdens aanhouding, verhoor, detentie en op zitting. Maar uiteraard voorzie ik u ook van advies indien u nog niet als verdachte bent aangemerkt, maar dit wel verwacht.

Mr. Louwerse behandelt onder meer de volgende strafzaken:

 • Vermogensdelicten (diefstal, inbraak, oplichting, verduistering)
 • Geweldsdelicten (vernieling, mishandeling, zware mishandeling, openlijk geweld, huiselijk geweld, afpersing)
 • Levensdelicten (moord, doodslag)
 • Drugszaken (bezit, handel)
 • Zedenzaken (o.a. grooming, ontucht, aanranding, verkrachting)
 • Verkeersstrafzaken (o.a. rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs, verlaten plaats ongeval, veroorzaken ongeval)
 • Mensenhandelzaken
 • Ontnemingszaken
 • OM- zittingen (strafbeschikking, transactie)
 • Verzet na strafbeschikking
 • Kantonstrafzaken
 • Penitentiair recht (o.a. verlof, strafonderbreking, overplaatsing, klachten binnen detentie)
 • Vordering tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen (TUL)
 • Weigering teruggave in beslag genomen goederen
 • Bezwaarschrift DNA-afname
 • Schadevergoeding na voorlopige hechtenis
 • Gratie verzoeken
JEUGDSTRAFRECHT

Ook als minderjarigen in een strafzaak verzeild raken kan mr. Anne Louwerse hen bijstaan Mr. Anne Louwerse staat op de lijst van de rechtbank Noord-Holland als gespecialiseerd jeugdstrafrechtadvocaat.

Wanneer een minderjarige in aanraking komt met het strafrecht is het van belang om direct te handelen en zeker wanneer de minderjarige vastzit. Kinderen horen niet thuis op een politiebureau of gevangenis. Daar waar mogelijk streeft mr. Anne Louwerse ernaar om vervolging bij een kinderrechter te voorkomen (door verzoek sepot of verzoek verwijzing HALT). Mocht het toch tot een (OM-)zitting komen, dan bereidt mr. Anne Louwerse uw kind voor op een dergelijke zitting en staat zij met en naast uw kind op zitting.

TBS

De rechter kan aan u de strafmaatregel TBS opleggen als sprake is van een ernstig delict, een stoornis ten tijde van het delict en gevaar voor de  veiligheid van personen of goederen. Er zijn twee vormen van TBS: de TBS met voorwaarden en de TBS met dwangverpleging. De TBS met voorwaarden is een mildere vorm, waarbij u onder toezicht staat van reclassering en ambulant/poliklinisch wordt behandeld. Bij de TBS met dwang wordt u behandeld in een TBS-kliniek. De behandeling bestaat uit therapie met aansluitend het resocialisatietraject, waaronder begeleid, onbegeleid, transmuraal en wellicht proefverlof. Indien de rechter oordeelt dat het recidivegevaar dusdanig is verminderd, zal de rechter de TBS met dwang voorwaardelijk beëindigen. De TBS met voorwaarden kan maximaal 9 jaren voortduren. De TBS met dwang is ongemaximeerd als de TBS is opgelegd voor een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van personen. Indien dit niet het geval is, kan er wel TBS worden opgelegd, maar is deze gemaximeerd tot 4 jaar. De voorwaardelijk beëindigde TBS uitgesproken voor 1 januari 2017 kan ook maximaal 9 jaren verlengd worden. Door wetswijziging kan echter de voorwaardelijk beëindigde TBS uitgesproken na 1 januari 2017 ongemaximeerd verlengd worden.

Tijdens de strafzaak zullen gedragsdeskundigen de rechter adviseren over uw psychische toestand, het recidivegevaar en over het al dan niet opleggen van een TBS. Een dergelijk onderzoek wordt verricht door een psychiater/psycholoog of door het Pieter Baan Centrum tijdens observatie. Belangrijk in de strafzaak is de vraag of u het onderzoek zou moeten weigeren om zo de TBS te voorkomen. Het is namelijk niet zo dat door weigering de TBS uitgesloten wordt. Ook op basis van andere informatie over uw psychische toestand kan de TBS worden opgelegd. Het is daarom raadzaam om u tijdens de strafzaak, waarbij TBS een mogelijkheid kan worden, door een gespecialiseerde advocaat te laten bijstaan, ook om een contra-expertise door gedragsdeskundigen te verzoeken of te laten uitvoeren.

Bij alle vormen van TBS toetst de rechter periodiek of er nog sprake is van een stoornis en/of recidivegevaar. Dit noemt men de verlenging van de TBS. De rechter kan dan de TBS met twee of één jaar verlengen of uw TBS (on)voorwaardelijk beëindigen. Mr. Anne Louwerse behartigt al jaren de belangen van een groot aantal terbeschikkinggestelden. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van verlengingszittingen bij de diverse rechtbanken  en het Hof Arnhem (penkamer).

Maar niet alleen tijdens de verlengingszitting staat mr. Anne Louwerse u bij. Zij staat er bekend om dat zij intensief contact onderhoudt met haar TBS-cliënten. Ook gedurende de behandeling staat zij haar TBS-cliënten bij als hun rechtspositie in het geding is en doet wat nodig is in dat geval. Dit houdt onder meer in het overleggen met behandelaren, het inschakelen van contra-deskundigen (psychiaters en psychologen), klachtprocedures bij de Commissie van Toezicht of Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (bijv. separatie, beperking contactbuitenwereld, dwangmedicatie, overplaatsing, longstay), bijwonen van zorgconferenties,  driehoek besprekingen in het kader van het Manifest van Lunteren en  ook medische tuchtklachten.

SLACHTOFFERRECHT

Ook indien u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit ontfermt mr. Anne Louwerse zich over slachtoffers door juridische bijstand aan hen te verlenen in het strafproces tegen de verdachte, alsmede in hoger beroep. Mensen kunnen op verschillende manieren slachtoffer worden, zowel lichamelijk als emotioneel. Naast morele steun, helpt mr. Anne Louwerse u uiteraard ook bij het invullen van de voegingsformulieren, de begroting en de onderbouwing van uw schade. Er wordt nauw contact onderhouden met politie en justitie, uw dossier en overige processtukken worden opgevraagd en u kunt door mr. Anne Louwerse worden bijgestaan tijdens een eventueel getuigenverhoor en het slachtoffergesprek met de Officier van Justitie/Advocaat-Generaal. Tevens bereidt zij u voor op uw spreekrecht en is zij aanwezig tijdens de zitting. Wanneer de zaak is beëindigd, bespreekt mr. Anne Louwerse ook het vonnis/arrest met u en eventueel nader te nemen (strafrechtelijke/civiele) stappen. Mocht een verdachte niet worden vervolgd dan start zij in overleg met u, een klachtprocedure op (de zogeheten artikel 12 Sv procedure). Dit zijn diensten die niet door Slachtofferhulp Nederland worden aangeboden.